Målgruppe: 4.-6. klasse (dette forløb tilbydes også til naturfagligt løft for 6. klasse)

Fag: Natur/teknologi

Varighed: 3-4 timer.

Udbydes i perioden: april-oktober.

okosystem

 

 

 

 

 

Beskrivelse:

Efter en introduktion skal eleverne i grupper blandt andet undersøge dyrelivet i Kildesøen, plantevækst og sigtbarhed. Ved at sammenholde disse faktorer skal eleverne forsøge at bestemme vandkvaliteten.

Vi diskuterer resultatet og kommer ind på forskellige emner såsom næringsstofbelastning, fødekæder og forskellige organismers livsbetingelser og krav til vandkvalitet.  Det vil også være muligt, at eleverne indsamler planktonprøver og kigger på dem under stereomikroskop.

Tips til dagen: Forløbet foregår delvist udendørs, så husk praktisk tøj og gummistøvler. Det kan være en god idé med et par tørre sokker og evt. lidt skiftetøj.

Faglige mål, som forløbet fokuserer på (afhængig af det delemne som vælges):

Natur/ Teknologi

Kompetencemål:

Eleven kan designe undersøgelser på bag­grund af begyndende hypotesedannelse

Færdighedsmål/ Vidensmål:

  • Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser/ Eleven har viden om variable i en undersøgelse
  • Eleven kan sætte anvendelse af natur og teknologi i et bæredygtigt perspektiv / Eleven har viden om enkle principper for bæredygtighed
  • Eleven kan be­skrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt / Eleven har viden om forskellige natursyn
  • Eleven kan udføre enkle feltundersøgel­ser i naturom­råder, herunder med digitalt måleudstyr / Eleven har viden om karakteristiske naturområder
  • Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne under­søgelser / Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder
  • Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen / Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet

Eksempler på læringsmål:

  • Eleverne får kendskab til forskellige ferskvandsundersøgelser.
  • Eleverne får indblik i søen som økosystem.
  • Eleverne får kendskab til nogle af søens mest almindelige dyr og deres livbetingelser.