Målgruppe: 7-9 klasse

Fag: Biologi

Varighed: 4 timer

Udbydes i perioden: maj – sep.

Beskrivelse:
Klassen deles op i hold, som hver får tildelt en biotop, de skal undersøge. Det kan være lysåben løvskov, nåleskov, skovbryn, eng eller kornmark. Alle hold får de samme opgaver, hvor de skal undersøge biotiske og abiotiske faktorer for deres område. De skal f.eks. registrere mindre habitater i biotopen og mulige nicher for organismer, se på artsdiversitet for planter og smådyr og måle pH-værdi og vandindhold i jorden. Inden feltekskursionen opstiller vi i fællesskab nogle hypoteser for vores undersøgelse. Vel hjemme fra turen sammenligner vi vores resultater, holder dem op over for vores hypoteser, danner vores konklusioner og snakker om den videnskabelige metode som tilgang.

Det vil være en fordel, hvis I inden besøget har snakket om begreber som: Biodiversitet, økosystem, fødekæde/fødenet, stofkredsløb, fotosyntese, biotiske og abiotiske faktorer. Hvis I ikke kan nå det inden, samler vi op på det på dagen!

Forløbet og de forskellige undersøgelsesmetoder kan eleverne evt. sidenhen bruge som inspiration til deres  afgangsprøve.

Tips til dagen:
Forløbet forgår delvist udenfor, så husk praktisk tøj og fodtøj!

Færdigheds- og vidensmål:

  • Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser i forskellige biotoper.
  • Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet.
  • Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer

Eksempler på læringsmål:

  • Eleverne bliver introduceret for den videnskabelige metode.
  • Eleverne bliver introduceret for hhv. biotiske og abiotiske forholds indflydelse på en biotop.
  • Eleverne bliver introduceret for udvalgte organismers krav til miljøet.